Föreningen Stavsnäs by         

Byrådet

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

 

Verksamhetsberättelse för Föreningen Stavsnäs by verksamhetsåret 2006 avlämnad vid ordinarie bystämma den 12 maj 2007.

Byrådet har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Ordinarie stämma hölls den 13 maj och en extra stämma den 21 oktober.

Fyra medlemsbrev har sänts under året.

Antalet fastighetsägare inom föreningens upptagningsområde var under året 188. Av dessa betalade 180 medlemsavgift till föreningen.

De som valt att stå utanför har kontaktats med brev och i en del fall med personliga samtal.

Föreningens ekonomi redovisas i särskild ordning.

Föreningen har förutom den ordinarie stämman även hållit en extra stämma i oktober för att diskutera bildandet av en Samfällighetsförening och frågan om vattenförsörjningen för Stavsnäs. Stämman uppdrog åt byrådet att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda frågan om bildandet av en Samfällighetsförening. Stämman beslutade också att avge en skrivelse till kommunen med begäran om att så kallat ”Stockholmsvatten” dras till Stavsnäs inom de närmaste fem åren.

Byrådet utsåg i november den arbetsgrupp som skall bereda frågan om bildandet av en Samfällighetsförening. Gruppen består av Björn Ulfvin, ordförande, Ronny Blomstrand, Johan Holmberg, Jean Fälting och Erik Oswald, adjungerad till gruppen är Barbro Hedvall. Byrådet upprättade också direktiv till gruppen.

Vägarna har skötts av Höls Entreprenad, Anders Wågberg. Plogning, sandning, saltning och reparation av vägarna görs regelbundet. Ett avtal om vinterväghållning med jourberedskap tecknades för 5 månader. Slitaget på vägarna och det myckna regnandet gjorde att behovet av underhåll har varit stort. Bland annat har föreningen lagt på nytt lager av medelgrovt material på Skolvägen och Öhlins väg. En genomgång av vägarnas standard och behov av åtgärder för förbättring av vägnätet har gjorts tillsammans med Leif Eriksson på kommunen. Vissa sträckor är i behov av dikning och av vägtrummor till befintliga dagvattenbrunnar.

Föreningen kommer att få stå för dessa kostnader och har sökt bidrag från kommunen. Föreningen söker fortfarande efter lämplig plats för en sandficka. För vägbelysningen gäller att ett stort antal lampor bytts till mer energisnåla lampor. Ett par armaturer har bytts.

Under året har byrådet haft täta kontakter med Vägverket för att få till stånd en beskärning av träden i allen. Vägverket genomförde via en konsult Ulla Gunnars under våren en inventering som upprättade en skötselplan för allen. Under den senare delen av hösten genomfördes en hamling. Arbetet utfördes på Vägverkets beställning av ett företag som kallar sig ”arboristerna”. Ett antal träd är så dåliga att de bör tas ner och bytas ut, för detta behövs ett godkännande och beslut av länsstyrelsen

Hamnen har haft en gynnsam utveckling. Kön är lång för att få båtplats. Under våren byttes ett stort antal kättingar och en del nya bojar lades ut. I det arbetet hade föreningen hjälp av ett par dykare från Bromma dykklubb.

Bastun har varit öppen alla lördagar under året. Uthyrning av tvättstugan sköttes under våren och sommaren av bageriets personal, under hösten tog Elsa och Anders Westerberg över det arbetet. Bastun städas varje vecka av Sven Bäck, Rolf Wastesson och Anita Stridsberg .

.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för Stavsnäs by fortsätter. Under hösten planerades för samråd om detaljplanen. Valet bidrog till att beslutet sköts över till den nya majoriteten. Samråd kommer förhoppningsvis att ske våren 2007.

Byföreningens arbetsgrupp Gunnar Wernolf, Björn Ulfvin, Ronny Blomstrand, Svante Thorén och Lars Backer har haft kontakter med plankontoret och tryckt på för att få fram underlag.

Midsommarfirande genomfördes enligt gammal god tradition, med lekar, lotterier och dans. Firandet besöktes av många. För firandet svarade boende på Öhlins väg, Båtkroksvägen och Nolkrantz väg. Midsommarfirandet gav ett överskott till föreningen. Tack för en fin insats.

Två arbetsdagar har genomförts, en i april och en i oktober. På arbetsdagen i oktober hade teknisk utrustning hyrts för att hårdgöra sjösättningsrampen och en ”skylift” för att åtgärda en del problem med gatubelysningen. Arbetsdagarna hade mycket god uppslutning. Kaffe, korv och öl serverades. I samband med arbetsdagarna har Pub- kvällar hållits i bageriet.

Avtalet mellan kommunen och byföreningen gällande badet i Östersjöviken och skötsel av stranden gick ut 31 december, 2006. Under hösten togs kontakt med kommunen för förhandling av nytt avtal. Byföreningen önskar i ett nytt avtal att kommunen rustar lekredskapen samt att det i avtalet skrivs in att bryggorna tillhör föreningen. Föreningen har också begärt att avtalet skall förlängas och gälla i fem år. Förhandlingar har också initierats mellan föreningen och Telenor som hyr mark av föreningen för telemast.  I det arbetet har föreningen fått hjälp av Douglas Reinke, avtalsjurist på KTH.

Under sommaren planerades för simundervisning under temat ”Lek och Plask” lika tidigare år. Tyvärr blev vi tvungna att ställa in den aktiviteten då vi saknade ledare.

Under året har i byrådet diskuterats möjligheten att föreningen skulle kunna skaffa sig en egen ”hemsida” Ronny Blomstrand har registrerat en adress och också inlett arbetet med att forma hemsidan. Vår ambition är att under 2007 kunna erbjuda en sådan.

Jaktenheten har under året bedrivit skyddsjakt och hållit efter viltstammen. Jaktenheten har under året bytt ansvarig ledare och från hösten är Johan Zetterberg guppens ledare. J

Föreningen Stavsnäs by i februari 2006

Byrådet

 

Gunnar Wernolf                                         Kerstin Nyström                  Inger Wessberg

 

 

Peter Fransson                                           Bertil Kruse                         Barbro Hedvall

 

 

Ronny Blomstrand                                     Marina Backer Skaar           Sven Bäck