Föreningen Stavsnäs by          

Byrådet

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

 

 

Verksamhetsberättelse för Föreningen Stavsnäs by verksamhetsåret 2005 avlämnad vid ordinarie bystämma den 13 maj 2006.

Byrådet har under året haft 7 protokollförda sammanträden plus ordinarie stämma i maj.

Fyra medlemsbrev har sänts under året.

Antalet fastighetsägare inom föreningens upptagningsområde var under året 188. Av dessa betalade 180 medlemsavgift till föreningen. De som valt att stå utanför har kontaktats med brev och personliga samtal.

Föreningens ekonomi redovisas i särskild ordning.

Föreningen har som tidigare år mot ersättning förvaltat och skött badet i Östersjöviken. Under sommaren arrangerades "simskola" under begreppet "Lek och Plask" med Maria Wågberg som ansvarig ledare. När anmälningstiden gick ut var det få barn anmälda och det diskuterades att ställa in, samtidigt slog vädret om och det blev varmt och då strömmade deltagarna till. Totalt deltog 18 barn.

Vägar och vägunderhåll har skötts av Höls Entreprenad, Anders Wågberg. Plogning, sandning, saltning och reparation av vägarna görs regelbundet. Slitaget på vägarna är stort, genom att många bygger och renoverar vilket genererar många tunga transporter. Många hittar till Stavsnäs för att besöka sina vänner eller bara uppleva den speciella miljö som Stavsnäs utgör.  Föreningen söker fortfarande efter lämplig plats för en sandficka.

Hamnen har likt tidigare år haft en gynnsam utveckling. Kön är lång för att få båtplats. Under året har material för att byta kättingar till bojarna införskaffats. Arbetet har inte kunnat genomföras utan kommer att ske först under våren 2006

Bastun och tvättstugan har under året besökts av många. Bastun har varit öppen alla lördagar under året. Omklädningsrummet och några fönster i bastun har målats. Under arbetsdagen på hösten färdigställdes den nya bastuskylten och den gamla togs ner. Uthyrning av tvättstugan sker via "Flickorna i Sommarhamn", (Bageriet) Tvättstugan har året haft färre användare, byrådet följer utvecklingen. Bastun städas varje vecka av Sven Bäck, Rolf Wastesson och Anita Stridsberg . Ett stort och troget arbete som vi särskilt tackar för.

. Under året har byrådet haft täta kontakter med Vägverket för att få till stånd en beskärning av träden i allen. Under hösten genomfördes en mindre beskärning. Vår envetna uppvaktning av Vägverket för att få till stånd en skötselplan för att bevara allen gav utdelning först vid årsskiftet 2005-06 då vi fick beskedet att Allévägen nu kulturmärkts och att pengar avsätts i 2006 års budget för åtgärder.

Under försommaren 2004 framkom att kommunen inlett ett arbete med att detaljplanera fastigheterna från riksväg 222 och väster om Allévägen fram till ladan. Anledningen var att man behövde lösa vatten och avloppsfrågan i området då man upptäckt låg halt av bakterier i reservattentäkten.  Då även en detaljplan för Stavsnäs Vinterhamn är under arbete beslöt byrådet tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att följa kommunens arbete och bevaka att föreningens intressen tillgodoses. För detta  redogjordes på stämman 2005 som beslutade att hos kommunen begära att en detaljplan upprättades för hela Stavsnäs by. En skrivelse sändes till kommunstyrelsen i maj och ledde till att ett detaljplanarbete inleddes under hösten. Stämman beslutade då att komplettera den befintliga arbetsgruppen (som tidigare arbetat med remissförslaget till översiktsplanen) med Svante Thoren. Gruppen består nu av följande personer. Gunnar Wernolf, Björn Ulfvin, Ronny Blomstrand, Svante Thoren och Lars Backer med uppdrag att i nära samarbete med kommunen delta i planarbetet. Under hösten hölls ett par möten på planenheten i Gustavsberg. Kommunens tidsplan för arbetet är att kring årsskiftet 2006-07 kunna anta en plan för Stavsnäs.

Midsommarfirande genomfördes enligt gammal god tradition., med lekar, lotterier och dans till Stavsnäs by:s egen orkester och trubadurer. Firandet besöktes av många. För firandet svarade boende på Klobbvägen och Sparrviksvägen. Midsommarfirandet gav ett överskott till föreningen. Tack för en fin insats.

Två arbetsdagar har genomförts, en i april och en i oktober. På arbetsdagen i oktober hade teknisk utrustning hyrts för att hårdgöra sjösättningsrampen och en ”skylift ”för att åtgärda en del problem med gatubelysningen. Arbetsdagarna hade mycket god uppslutning. Kaffe, korv och öl serverades. I samband med arbetsdagarna har Pub- kvällar hållits i bageriet.

Jaktenhetens arbete redovisas i särskild bilaga. Tack jaktenheten för allt arbete ni utför

 

Föreningen Stavsnäs by i februari 2006

Byrådet

 

Gunnar Wernolf                                         Kerstin Nyström                  Inger Wessberg

 

 

Peter Fransson                                           Bertil Kruse                         Barbro Hedvall

 

 

Ronny Blomstrand                                     Marina Backer Skaar           Sven Bäck