3


Föreningen Stavsnäs By, Byrådet

Protokoll byrådsmöte 2008-12-06


Plats: Hos Björn Ulfvin, Allévägen 18, Stavsnäs


Tid: 10.00-12.00

Närvarande: Kerstin Nyström

Suzanne Frigren

Marina Backer Skaar

Sven Bäck

Sofia Cerne

Viking Holm

Peter Lake

Björn Ulfvin


Nr


Text

Ansvarig

1


Mötets öppnande

Björn hälsade alla välkomna och öppnade mötet2


Justerare

Till justerare valdes Kerstin Nyström och Susanne Frigren3


Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna4


Ekonomisk rapport

Ekonomiska rapporten lades till handlingarna, inga avvikelser från budget.5


Detaljplan

Björn informerade om vad som hänt sedan sist. Föreningen har med hjälp av Viking och Björn fått både de styrande och oppositionen att ändra ståndpunkt i fråga om förskolans placering. Just nu undersöks möjligheterna till planering för förskola på gärdet. Gången nu blir troligen en ny utställning till våren och en ny planprocess. Björn följer frågan.BU

6


Rapporter

  • Trafikgrupp: Inga rapporter

  • Bastukommitén: Sven är glad att Anita återigen kan hjälpa till och städa bastun, i övrigt inga frågor.

  • Övriga rapporter: Björn Ulfvin informerade om händelser kring Hamnbolaget och Stavsnäs Vinterhamn, vilket redovisas i föreningsbrevet.7


Vägar

Vi beslutade att återigen fylla igen ”potthålen”, samt ta in offerter och förslag på mer långsiktig underhållsplan för våra vägar. I steg ett ta in offerter för att göra denna underhållsplan från minst två aktörer.

De aktörer och fastighetsägare som har kommersiella båtplatser kommer uppmanas bidra till vägunderhållet, vilket de gjort tidigare år.
BU

8


Hamnen

Inga frågor förelåg.9


Badet, Östersjöviken

Den nya lekställningen har kommit och ska sättas upp i samband med vårstädningen. Boden ska även gås igenom då och underhållas.10


Avtal

Avtalet för vinterväghållning lades till handlingarna.11


Midsommarfirande

Inga frågor förelåg.12


Hemsidan

Är uppdaterad med de senaste protokollen. Medlemmarna uppmanas ange e-postadress så vi slipper porto och pappersutskick i fortsättningen.13


Stadgar

Stadgegruppen träffas direkt efter helgerna. Den 7 januari 19.00.


14


Övriga frågor

Inkomna skrivelser från Dag Sundström med flera behandlades och besvarades. Även skrivelse från Jan Åstrand besvarades och Björn tar kontakt.BU

15


Styrelsemöten 2009

Vårens styrelsemöten beslutades till

2009-01-24 kl 10.00 till 12.00

2009-03-07 kl 10.00 till 12.00

2009-04-25 kl 15.00 till 17.00 (samma som arbetsdag)


Ordinarie Bystämma

Beslutades till den 2009-05-16 kl 15.00, sista dag för skrivelser till styrelsen 2009-03-25


Arbetsdag våren 2009

2009-04-25 kl 10.00 till 13.00


Arbetsdag Hösten 2009

2009-10-24 kl 10.00 till 13.0016


Mötets avslutande

Björn önskade alla god jul och ett gott slut och avslutade mötetVid tangenternaSofia Cerne


Justeras Kerstin Nyström Susanne Frigren

L:\Protokoll 081206.doc