Protokoll Föreningen Stavsnäs By, Byrådet      

2008-08-12

 

Plats:            Hos Björn Ulfvin, Allévägen 18, Stavsnäs

 

Tid:               18.30-20.30

Närvarande: Kerstin Nyström

Suzanne Frigren

Marina Backer Skaar

Sven Bäck

Barbro Hedvall

Sofia Cerne

Viking Holm

Peter Lake

Björn Ulfvin

 

Nr

 

Text

Ansvarig

1

 

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

 

 

2

 

Val av justerare

Till justerare valdes Peter Lake och Sven Bäck

 

 

3

 

Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Protokollen ska skickas som pdf till webansvarig för publicering på hemsidan. Vi börjar med detta nu, tidigare protokoll ska inte scannas in.

 

SC

4

 

Ekonomisk rapport

Kerstin redogjorde för det ekonomiska läget, inga avvikelser. Midsommar inbringade inte lika stort överskott som tidigare år. Som vanligt några eftersläntrare med avgiften. Hon har fört över en stor del av våra tillgångar på ett bankkonto med högre ränta.

 

 

5

 

Detaljplan

Våra kommentarer till kommunen kring detaljplanens hanterande diskuterades. Vi beslutade komplettera med en skrivelse som Peter Lake, Viking Holm och ordförande uppdrogs sammanställa och skicka till ledamöterna i nämnden inför mötet den 19 augusti. Skrivelsen ska följa den extra stämmans beslut angående Munthes Äng som blivande naturpark och dessutom belysa vikten av att förändra de snäva trädfällningsreglerna.

 

BU, PL, VH


 

6

 

Rapporter

Trafikgruppen kommer fortsätta jobba med frågan om parkeringsförbud på våra infartsvägar:

 

Bastukommitén rapporterade att något fler har bastat i sommar.

Sven behöver assistans nästa sommar med att tömma papperskorgarna. Beslutades lägga ihop denna uppgift med städning av stranden, för den som ska göra detta.

 

Övriga rapporter: Påtryckningar har gjorts kring 30km/h förbi ICA. (Noterade att det nu sitter 30km/h skyltar)

 

 

7

 

Vägar

Översyn av vägarna kommer göras av Peter Lake och Björn Ulvin, en åtgärdslista kommer skickas till entreprenören som får göra det som måste göras. Informerades att Vattenfall kommer göra en del arbeten i byn under hösten, vi uppmanades att hålla koll på eventuell åverkan som de ska återställa.

Frågan om ett ordentligt grepp kring vägarna diskuterades, inget beslut fattades.

Några fastighetsägare måste klippa sina häckar så att inte framkomlighet och sikt påverkas, dessa får en påringning eller lapp från Björn.

 

 

PL BU

8

 

Hamnen

En boj ska flyttas, rampen behöver mer grus, vilket kommer åtgärdas.

 

 

SB BU

9

 

Badet, Östersjöviken

Enligt uppgift har städningen fungerat bra. Vassröjningen dröjer, men kommer genomföras i augusti. Myrsanering i boden behöver göras. Översyn av lekredskapen behöver göras, vem är ansvarig om en olycka händer? Björn kollar avtalet med kommunen.

 

BU

10

 

Avtal

Marina har gått igenom avtalen och vi vet nu när de ska omförhandlas.

 

 

11

 

Midsommarfirande

Firandet avlöpte väl, med ca 800 deltagande. Ny lista över vilka vägar som är ansvariga ska göras till nästa möte.

 

 

BU

12

 

Hemsidan

Inga nyheter kring hemsidan.

 

 

13

 

Övriga frågor

En medlem har inkommit med skrivelse kring skötsel av fastighet. Vi diskuterade frågan och Björn uppmanades meddela att föreningen inte lägger sig i den typen av frågor.

 

Kräftfest kommer genomföras i sommarhamn, eventuellt behöver partytält köpas. Då midsommar genererat överskott genom åren tas pengar därifrån om det behövs.

 

Frågan om samfällighet diskuterades och hur vi ska hålla medlemmarna löpande informerade. Björn skickar ut arbetsgruppens rapport till styrelsen.

 

 

BU

 

 

 

 

 

 

 

BU

14

 

Nästa möte är den 11 oktober 10.00-12.00 hos Björn.

STÄDDAG den 25 oktober – det förbereds en att göra lista

 

 

15

 

Mötets avslutande

Mötet avslutades.

 

 

Vid pennan                                               Justeras                            

 

 

 

Sofia Cerne                                               Peter Lake                                                 Sven Bäck