Föreningen Stavsnäs By, Byrådet

 

Protokoll fört vid möte den 1 juni 2008

 

Plats:            Hos Björn Ulfvin, Allévägen 18, Stavsnäs

 

Tid:               10.00-12.20

 

Närvarande: Kerstin Nyström

Suzanne Frigren

Marina Backer Skaar

Sven Bäck

Barbro Hedvall

Sofia Cerne

Peter Lake

Björn Ulfvin

                                            Lars Messing, trafikgruppen

                                            Ronny Blomstrand, trafikgruppen

 

Övriga kallade hade anmält förhinder.

 

Delges:                               De närvarande

                                            Trafikgruppen

                                            Bastukommitén

                                            Revisorer

                                            Revisorssuppleanter

                                            Valberedningens sammankallande

 

Nr

 

Text

Ansvarig

1

 

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

 

 

2

 

Justerare

Till justerare valdes Marina Backer Skaar och Barbro Hedvall

 

 

3

 

Styrelsens konstituerande

Styrelsen konstituerade sig och särskilt protokoll skrevs för det mötet

 

 

4

 

Firmateckning

Se protokoll från konstituerande mötet.

 

 

5

 

Föregående protokoll

Protokollet från 3 maj lades till handlingarna

Genomgång årsstämma

Protokollet från årsstämman finns på anslagstavlan.

Valberedningen ska kompletteras, se under övriga frågor.

Vi kommer följa handläggningen av detaljplanen, se punkten nedan.

Stämman uppmanade byrådet att se över stadgarna, vilket styrelsen avser göra till vintern.

Frågan om ekonomisk kompensation för vägnyttjande kring marinan i Östersjöviken avser styrelsen diskutera med samfällighetsgruppen.

Uppföljning av avfallshanteringsfrågan – temporär sopinsamling den 14 juni på parkeringen Majas väg, enligt brev till dem som får lämna avfall 

 

 

 

 

 

 

Björn U

Styrelsen

6

 

Ekonomisk rapport

Ekonomin ser bra ut, de stora utgifterna har föreningen på vinterhalvåret. Påminnelse till de som ej betalt kommer skickas ut.
Uppdrogs åt Kerstin och Marina att titta på olika konton eller räntefonder som kan ge föreningen bra intäktsränta.

 

 

 

 

Kerstin N

Marina BS

7

 

Detaljplan

Kommunen kommer att lämna ett förslag till nämndens möte nu i juni, ej klart om kommunstyrelsen hinner med handläggning före sommaren, om de gör det kommer det till fullmäktige i augusti. Vi kommer få de handlingarna som skickas till nämnden. Styrelsen kommer ha detta som en fråga på augustimötet.

 

 

8

 

Rapporter

Trafikgrupp:

Frågan om parkeringsförbud diskuterades. Förslag att alla tillfartsvägar från 222an en bra bit in beläggs med parkeringsförbud och att carpark/motsvarande får i uppdrag att kontrollera och bötfälla. Tillstånd för parkeringsverksamhet krävs från kommunen. Trafikgruppen uppdrogs ta fram ett förslag till nästa möte.

Frågan om vägbulor eller andra trafikhinder på 222an diskuterades också, det är framför allt yrkestrafiken som kör för fort.

 

Bastukommitén:

Sven behöver en städkompis. Vem känner sig manad?

 

Övriga rapporter:

Diskuterades kommunikation med medlemmarna. Beslutades att fortsatt kommunikation och information kommer ske via anslagstavla, hemsida och e-post, alla uppmanas att ange en e-postadress till vilken man vill ha information. Vidare ska det undersökas var vi kan kopiera billigt här ute. Björn skulle prata med kyrkan.

 

Blommor till båtarna kommer inhandlas och varje båtansvarig familj kommer att få plantera själva och sköta om dem under sommaren. Till nästa år kommer detta att göras enklare.

 

Badstranden behöver skötas under sommaren, ungdomar över 13 år boendes i byn kommer tillfrågas om de vill ha ett litet sommarjobb. Bl.a. har Patrik Tianen affischerat att han vill ha jobb. Peter Lake uppmanades prata med Patrik och även göra en arbetsbeskrivning tillsammans med Björn.

 

 

 

Lars M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn U

 

 

 

 

 

Kerstin N

 

 

 

 

Peter L

Björn U

9

 

Vägar

Alla uppmanas hålla lite uppsikt om det skulle vara något problem på någon sträcka.

 

 

Styrelsen

 

10

 

Hamnen

Björn Ulfvin utsågs till hamnansvarig. Ronny har material som ska överlämnas.

Sjösättningsrampen behöver fyllas med grus, det kommer att göras vid tillfälle.

 

 

11

 

Avtal

Mastavtalet kommer att sägas upp, för att göra det möjligt att omförhandla.

Marina tittar på det

Björn håller på och sammanställer alla föreningens avtal.

 

 

 

 

Björn

12

 

Midsommarfirande

Stången kommer att kläs och det kommer ordnas en del lekar, ett mindre firande kommer ordnas. Åke och Klas på Skolvägen kommer åka runt på torsdagen och samla in björkris.

 

 

13

 

Hemsidan

Ronny Blomstrand uppdaterar den nu. Linda Willers är tillfrågad att ta över efter Ronny och även fler i byrådet kommer ges access till hemsidan för att kunna göra uppdateringar.

 

 

14

 

Övriga frågor

Styrelsen föreslog Ronny Blomstrand som extra ledamot till valberedningen, en utnämning han accepterade.

Gunnar Wernolf har erbjudit sig att ingå i Samfällighetsföreningen, vilket styrelsen uppskattar och tackar för.

 

 

15

 

Styrelsemöten 2008

12 augusti 18.30-20.30  OBS tid och dag!

11 oktober 10.00-12.00

 

 

16

 

Mötets avslutande

Björn tackade för uppslutningen och avslutade mötet

 

 

Vid pennan

 

 

 

 

Sofia Cerne

 

 

 

Justeras

 

 

 

Marina Backer Skaar                                                       Barbro Hedvall