Föreningen Stavsnäs By

 

Protokoll från byrådsmöte den 17 dec. 2005.

( Hos Barbro Hedvall, Näset )

 

Närvarande :             Gunnar Wernolf, byfogde

                                 Marina Backer- Skaar

                                 Ronny Blomstrand

                                 Kerstin Nyström

                                 Barbro Hedvall

                                 Peter Fransson

                                 Bertil Kruse

                                 Sven Bäck

Ej närvarande :          Inger Wessberg

 

1.      Mötet öppnas :

Ordförande Gunnar Wernolf öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

     

  1. Val av justeringsmän :

Valdes Marina Backer Skaar och Ronny Blomstrand.

 

  1. Mötesordning :

Ordföranden efterlyste en mer strikt mötesordning på byrådsmötena.

Beslutades om detta efter en kort diskussion.

Som ledstjärna upplästes ett avsnitt ur boken ”Sammanträde pågår”

av Tore Ramstedt.

  

  1. Föregående protokoll :

Konstaterades att detta i vissa avseenden ej var helt korrekt.

Skall justeras till nästa möte.

 

  1. Ekonomisk rapport :

Kostnader för olika utgiftsposter diskuterades. Bl.a. beslutades att

av den totala kostnaden för bastun och tvättstugan så skall 25 %

hänföras till tvättstugan. Rapporten lades till handlingarna.

Dock konstaterades att nio fastighetsägare ännu ej betalat

medlemsavgiften till byföreningen.  Dessa är :

Carl Peter Borge, Py Bäckman, Martin Hill, Per Kallin, Bo Sandelin,

Carina Lindstaf, Roland Olsson, Francis Wouters och Hans Öhman.

Gunnar tar återigen kontakt med dessa om vikten av att vara medlem.

 

     6.   Vägavtal med Anders Vågberg :

Något avtal om väghållning har ännu ej träffats.

Föreningen är ej beredd att utan vidare acceptera gällande anbud.

Garantisummans storlek i förhållande till timkostnaden diskuterades.

Föreslogs att korta ner väghållningsperioden till fem månader,

nämligen från och med november till och med mars

och snöröjning först vid snödjup 7 – 10 cm.

Vidare föreslogs att väghållningsavtal görs ett år i taget.

Ny förhandling med Anders Vågberg kommer att ske.

 

 

 

 

     7.    Detaljplan, rapport :

Arbetsgruppens möte med kommunen skedde den 15 nov.

Det ansågs vara ett bra möte. Ett nytt möte är utlyst till den 11 jan.-06.

Då skall hela arbetsgruppen – fem personer som tidigare – delta.

Kommunen prioriterar denna detaljplan och räknar med att en färdig

plan skall kunna vara klar omkring årsskiftet 2006 – 07.

 

  1. Eventuell extra stämma :

Beslutades att inta ha någon extra stämma då man räknar med att ett

förslag till detaljplan i stället skall kunna redovisas på den ordinarie

bystämman som samtidigt beslutades äga rum den 13 maj 2006.

 

  1. Trafik- och parkeringsordning i byn.

Anmälan görs om att få en reglerad parkeringsföreskrift i Stavsnäs By.

Syftet är att försvåra för i byn ej boende att parkera på smala vägar i

samband med exempelvis  auktioner, och andra evenemang såsom seglings-

tävlingar o dyl. Parkeringsföreskrifterna skall ej påverka byns egna boende.

Lämpliga personer att arbeta med detta ansågs vara Ronny och Björn Ulfvin.

Ronny fick i uppdrag att ta tillsammans med Björn ta kontakt med parkerings-

bolaget Robur för att få ett förslag upprättat.

 

     !0.  Tvättstuga, bastu :

            Se punkt 5.

 

     11.  Hamnen :

Har fungerat bra det gångna året bortsett från att flera bojar slitit sig.

Byte av bojar eller förtöjningar till dessa har dock ej skett.

Detta skall göras under våren 2006.

 

12.    Skolvägen, dagvattenbrunnar :

Problem med vattenansamling vid kraftigt regnväder uppstår på Skolvägen

utanför Arvenäs. Vattnet har ingen avrinning och problemet borde åtgärdas

genom att exempelvis förlägga en ny rörledning till närmaste dagvattenbrunn.

Motsvarande problem finns i Sommarhamn i vändslingan längst ned.

Gunnar och Peter utreder problemen och föreslår någon form av åtgärd.

 

 

13.    Övriga frågor :

a) Brev från Arne Stendahl :  Se bilaga samt handskriven kopia sänd till Gunnar.

    Styrelsen läser igenom dessa till nästa gång  varvid dessa då skall diskuteras.

b) Alle´vägen :  Jan Åstrand som bor i det stora gula huset mitt emot bageriet

                         är ej nöjd med hur klippningen av träden på Alle´vägen  utföres.

                         Gunnar tar kontakt med Vägverket ang. detta, och om tidsplan mm.

 

       14.   Nästa möten :

11    febr. 2006 hos Kerstin Nyström samt den  25 mars 2006 hos Gunnar Wernolf.

 

       15.   Mötet avslutas.

     Med tack till Barbro som bjöd på glögg, pepparkakor, lussekatter och kaffe.

 

Vid protokollet :                                                 Justeras :

 

 

Berti Kruse                            Marina Backer Skaar                 Ronny Blomstrand